Senate Votes to Extend Four Key Immigration Programs